آدرس دفتر تهران: میرداماد شرقی- شماره ۱۱۲- کد پستی ۱۵۴۷۹۳۳۸۴۶


تلفن دفتر تهران: ۲۲۲۲۴۶۴۹- ۲۲۲۷۵۰۴۰


فکس دفتر تهران: 22275698


تلفن دفتر تاکستان قزوین : ۷-۳۵۲۷۰۱۸۱-۰۲۸   (داخلی ۱۳۳)


فکس:۳۵۲۷۰۱۸۰-۰۲۸


شماره ارتباطی در تلگرام: 09120837836


آدرس کارخانه: تاکستان- سه راهی شامی شاپ- کد پستی ۳۴۸۱۶۹۱۱۵۳


تلفن کارخانه: ۷-۳۵۲۷۰۱۸۱ (۰۲۸)


فکس کارخانه: ۳۵۲۷۰۱۸۰ (۰۲۸)


کد پستی: ۳۴۸۱۳۹۳۶۹۳ – صندق پستی:۱۴۴۵


واحد رسیدگی به شکایات مشتریان: واحد تضمین کیفیت

داخلی رسیدگی به شکایات: ۱۳۳

شماره ارتباطی در تلگرام جهت دریافت نظرات، پیشنهادات و شکایات مشتریان: ۰۹۱۲۰۸۳۷۸۳۶


ایمیل دریافت شکایات مشتریان: IBW_CRM@yahoo.co