در اینجا می توانید فرآیند تولید بید وایر را مشاهده کنید